wiesci
Nagłowek

W związku z ogłoszeniem terminów rekrutacji czas na składanie przez rodziców deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej ustawowo jest określony na 7 dni poprzedzajacych rekrutację,

a więc od 12 do 18 lutego 2018 r.

Uwaga: ponieważ nieprzekraczalny dzień składania deklaracji przez rodziców przypada w niedzielę to zgodnie z kpa. można je również składać w dzień następny tj. 19 lutego br.


 

TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI  

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 1. Od 19 lutego do 2 marca 2018 r. – składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.
 2. Dnia 22 marca 2018 r. godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych
 3. Od dnia 22 marca do 26 marca 2018 r. – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.                                                    Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 4. Dnia 29 marca 2018 r. godz. 12.00- ogłoszenie wyników rekrutacji- wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 5. Dnia 29 marca 2018 r. w przedszkolach zostaną ogłoszone listy placówek z wolnymi miejscami.

 

Kryteria naboru na rok szkolny 2018/2019:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca 3+ dzieci);
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

KRYTERIA TE MAJĄ JEDNAKOWĄ WARTOŚĆ - 260 PUNKTÓW

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIUM:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
  • rodzic składa
   • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • dla punktów 2,3,4,5 rodzic składa:
   • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
   • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
   • wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata
  • rodzic składa
   • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
   • wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • rodzic składa
   • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135, ze zm.)
   • wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,
w rekrutacji stosuje się  dodatkowe kryteria wynikające z Uchwały Rady Miasta nr XLII/739/VII/2017 z dnia 28.02.2017r:

  oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą; rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko  – 20 pkt
 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki – 50 pkt
 2. preferencja wyboru przedszkola:
  - za I preferencję – 50 pkt
  - za II preferencję – 10 pkt
 3. wniosek dotyczy dziecka rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki – 15 pkt
 4. oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań; kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 20 pkt
 5. dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 60 pkt

 

DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI KAŻDE Z KRYTERIÓW JEST OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA

 


Wszystkie informacje i wzory dokumentów niezbędnych przy rekrutacji

znajdziecie Państwo na stronie:

https://nabor.pcss.pl/poznan

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości można również kontaktować się drogą telefoniczną pod numerem:

61 8 77 46 99