wiesci
Nagłowek

 

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PRZEDSZLOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

od 28 maja

do 31 maja

2

Informacja o liście dzieci zakwalifikowanych
na dyżur wakacyjny

6 czerwca

godz. 12.00

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia na dyżur poprzez podpisanie woli przyjęcia

do 11 czerwca

4

Informacja o liście dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny

13 czerwca

godz. 12.00

5

Podanie do publicznej wiadomości wykazu przedszkoli z wolnymi miejscami na dyżur wakacyjny

17 czerwca

godz. 12.00

 

.........................................................................................................

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci już uczęszczjących do przedzkola pobierają w przedszkolu deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok 2019/2020 i wypełnioną składają w placówce w terminie:

od 25 lutego do 3 marca 2019 r.


 

TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI  

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 1. Od dnia 04 marca do dnia 15 marca 2019 r. – składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.
 2. Dnia 04 kwietnia 2019 r. godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych
 3. Od dnia 04 kwietnia do dnia 09 kwietnia 2019 r. – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.                                                    Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 4. Dnia 11 kwietnia 2019 r. godz. 12.00- ogłoszenie wyników rekrutacji- wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 5. Dnia 11 kwietnia 2019 r. w przedszkolach zostaną ogłoszone listy placówek z wolnymi miejscami.

 

Kryteria naboru na rok szkolny 2019/2020:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca 3+ dzieci);
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

KRYTERIA TE MAJĄ JEDNAKOWĄ WARTOŚĆ - 260 PUNKTÓW

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIUM:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
  • rodzic składa
   • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • dla punktów 2,3,4,5 rodzic składa:
   • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
   • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
   • wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata
  • rodzic składa
   • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
   • wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • rodzic składa
   • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135, ze zm.)
   • wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie i/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Uchwałą nr V/53/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 08 stycznia 2019 r. okreslono następujące kryteria samorządowe:

  oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą; rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko  – 30 pkt
 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki – 50 pkt
 2. preferencja wyboru przedszkola:
  - za I preferencję – 50 pkt
  - za II preferencję – 30 pkt

          - za III preferencję- 20 pkt

         - za IV preferencję - 10 pkt

         - za V preferencję- 1 pkt

      4. wniosek dotyczy dziecka rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki – 15 pkt

      5. oboje rodzice/opiekunowie prawni rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – 30 pkt

      6. dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 60 pkt

 

DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI KAŻDE Z KRYTERIÓW JEST OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

1. Od 5 czerwca do 11 czerwca złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. 17 czerwca godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3. Od 17 czerwca do 18 czerwca potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

4. 24 czerwca godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 


Wszystkie informacje i wzory dokumentów niezbędnych przy rekrutacji

znajdziecie Państwo na stronie:

https://nabor.pcss.pl/poznan

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości można również kontaktować się drogą telefoniczną pod numerem:

61 8 77 46 99